Radio

dark-Mythos

(active)

Recent Results

Time Song Station Listeners
08/18/17 08:36 Faderhead – Tzdv
11
dark-Mythos
08/18/17 08:26 Laibach – B Mashina
11
dark-Mythos
08/18/17 08:20 IAMX – Nightlife
12
dark-Mythos
08/18/17 07:56 And One – Deutschmaschine
8
dark-Mythos
08/18/17 07:52 Nachtmahr – Tanzdiktator
9
dark-Mythos
08/18/17 05:50 Mesh – You Didn’t Want Me
6
dark-Mythos
08/18/17 05:14 VNV Nation – Gratitude
11
dark-Mythos
08/18/17 05:08 And One – Panzermensch
10
dark-Mythos
08/18/17 04:44 Das Ich – Destillat (VNV Nation Remix)
8
dark-Mythos
08/18/17 03:32 Hocico – Forgotten Tears
7
dark-Mythos

am I on air?